O nás

Preambula AA

Preambula AA – Kto sú anonymní alkoholici?

  • Anonymní alkoholici sú spoločenstvom žien a mužov, ktorí sa navzájom delia o svoje skúsenosti, silu a nádej, aby mohli riešiť svoj spoločný problém a pomáhať ostatným uzdraviť sa z alkoholizmu.
  • Jediná podmienka členstva je túžba prestať piť.
  • AA nemajú žiadne povinné poplatky, svoju činnosť vykonávajú len z dobrovoľných príspevkov svojich členov.
  • AA nie sú spojení so žiadnou sektou, náboženstvom, alebo akoukoľvek inou inštitúciou.
  • AA sa nezúčastňujú verejných diskusií a nezaujímajú stanovisko k žiadnym problémom mimo spoločenstva.
  • Našim prvoradým cieľom je ostať triezvym a pomáhať k triezvosti ostatným alkoholikom.

12 Krokov

Tu sú kroky, ktoré sú navrhované ako program uzdravenia:

1. krok: Priznali sme svoju bezmocnosť nad alkoholom, naše životy sa stali neovládateľné.

2. krok: Dospeli sme k viere, že Sila väčšia ako naša obnoví naše duševné zdravie.

3. krok: Rozhodli sme sa, že odovzdáme svoju vôľu a svoj život do opatery Boha, tak ako ho my chápeme.

4. krok: Urobili sme dôkladnú a nebojácnu morálnu inventúru samých seba.

5. krok: Priznali sme Bohu, samým sebe a inej ľudskej bytosti presnú povahu svojich chýb.

6. krok: Boli sme úplne pripravení nechať Boha odstrániť všetky naše charakterové chyby.

7. krok: Pokorne sme ho požiadali, aby odstránil naše nedostatky.

8. krok: Spísali sme zoznam ľudí, ktorým sme ublížili a boli sme ochotní to napraviť.

9. krok: Urobili sme nápravu vo všetkých prípadoch, kedy to bolo možné, okrem prípadov, kedy by im alebo iným naše konanie uškodilo.

10. krok: Pokračovali sme v našej osobnej inventúre a keď sme urobili chybu, ihneď sme to priznali.

11. krok: Pomocou modlitby a meditácie sme zdokonalili svoj vedomý styk s Bohom, tak ako ho my chápeme, a prosili sme ho len o to, aby sme spoznali jeho vôľu a mali silu ju uskutočniť.

12. krok: Výsledkom týchto krokov bolo, že sme sa duchovne prebudili a usilovali sme sa odovzdávať toto posolstvo ostatným alkoholikom a uplatňovať tieto princípy v každej našej činnosti.

12 Tradícií

Tradície, ktoré vysvetľujú ako pracuje spoločenstvo AA:

1. Naše spoločné dobro je prvoradé. Naše osobné uzdravenie závisí od jednoty spoločenstva AA.

2. Na dosiahnutie cieľa nášho spoločenstva je tu len jedna autorita – milujúci boh, tak ako sa môže prejaviť vo svedomí celej skupiny. Naši vodcovia sú len dôverihodnými služobníkmi spoločenstva, ktorí nevládnu.

3. Jedinou podmienkou členstva v AA je túžba prestať piť.

4. Každé skupina by mala byť samostatná, okrem prípadov, ktoré ovplyvňujú aj iné skupiny AA, alebo spoločenstvo AA ako celok.

5. Každá skupina má len jeden cieľ – prinášať toto posolstvo alkoholikovi, ktorý ešte stále trpí.

6. Skupina AA by sa nikdy nemala hlásiť k nijakému podobnému zariadeniu, ani ho finančne podporovať alebo mu prepožičiavať meno AA, pretože problémy prestíže, peňazí a majetku nás vzďaľujú od nášho prvoradého cieľa.

7. Každá skupina AA by mala byť úplne sebestačná a odmietať akékoľvek príspevky zvonku.

8. AA by malo zostať neprofesionálne, ale strediská našich služieb môžu zamestnávať odborníkov.

9. AA ako také by nikdy nemalo byť organizované, ale môže vytvárať služobné predpisy a výbory, ktoré sú priamo zodpovedné tým, ktorým slúžia.

10. AA nezaujíma stanovisko k nijakým problémom mimo spoločenstva. Meno AA by sa nikdy nemalo zaťahovať do verejných sporov.

11. Naše vzťahy k verejnosti sú založené na príťažlivosti programu AA, a nie na reklame. V rozhlase, v televízii a v tlači musíme vždy zachovávať osobnú anonymitu.

12. Anonymita tvorí duchovnú podstatu všetkých našich tradícií a pripomína nám nadriadenosť princípov nad osobnosťami.