Dvanásť tradícií AA sa vzťahuje na život spoločenstva. Vysvetľujú metódy, pomocou ktorých si AA udržiavajú svoju vnútornú jednotu a zároveň si formujú svoj vzťah k vonkajšiemu svetu. Dvanásť tradícií predstavuje spôsob, akým AA žijú a vyvíjajú sa.

Tu sú tradície, ktoré vysvetľujú ako pracuje spoločenstvo AA

 1. Naše spoločné dobro je prvoradé. Naše osobné uzdravenie závisí od jednoty spoločenstva AA.
 2. Na dosiahnutie cieľa nášho spoločenstva je tu len jedna autorita – milujúci boh, tak ako sa môže prejaviť vo svedomí celej skupiny. Naši vodcovia sú len dôveruhodnými služobníkmi spoločenstva, ktorí nevládnu.
 3. Jedinou podmienkou členstva v AA je túžba prestať piť.
 4. Každé skupina by mala byť samostatná, okrem prípadov, ktoré ovplyvňujú aj iné skupiny AA, alebo spoločenstvo AA ako celok.
 5. Každá skupina má len jeden cieľ – prinášať toto posolstvo alkoholikovi, ktorý ešte stále trpí.
 6. Skupina AA by sa nikdy nemala hlásiť k nijakému podobnému zariadeniu, ani ho finančne podporovať alebo mu prepožičiavať meno AA, pretože problémy prestíže, peňazí a majetku nás vzďaľujú od nášho prvoradého cieľa.
 7. Každá skupina AA by mala byť úplne sebestačná a odmietať akékoľvek príspevky zvonku.
 8. AA by malo zostať neprofesionálne, ale strediská našich služieb môžu zamestnávať odborníkov.
 9. AA ako také by nikdy nemalo byť organizované, ale môže vytvárať služobné predpisy a výbory, ktoré sú priamo zodpovedné tým, ktorým slúžia.
 10. AA nezaujíma stanovisko k nijakým problémom mimo spoločenstva. Meno AA by sa nikdy nemalo zaťahovať do verejných sporov.
 11. Naše vzťahy k verejnosti sú založené na príťažlivosti programu AA, a nie na reklame. V rozhlase, v televízii a v tlači musíme vždy zachovávať osobnú anonymitu.
 12. Anonymita tvorí duchovnú podstatu všetkých našich tradícií a pripomína nám nadriadenosť princípov nad osobnosťami.

Tradície sú uvedené v základnej, skrátenej podobe. Každá tradícia má svoju rozšírenú formu. Prísne dodržiavanie zásad, ktoré Tradície v sebe obsahujú zaručuje, že ani jeden člen AA nemôže získať osobnú nadvládu nad druhým a zároveň garantujú jednotu spoločenstva AA a jeho existenciu.