12 tradícií

Dvanásť tradícií AA sa vzťahuje na život spoločenstva.
Vysvetľujú metódy, pomocou ktorých si AA udržiavajú svoju vnútornú jednotu a zároveň si formujú svoj vzťah k vonkajšiemu svetu.
Dvanásť tradícií predstavuje spôsob, akým AA žijú a vyvíjajú sa.
Tu sú tradície, ktoré vysvetľujú ako pracuje spoločenstvo AA

 1. Naše spoločné dobro je prvoradé. Naše osobné
  uzdravenie závisí od jednoty spoločenstva AA.     
 2. Na dosiahnutie cieľa nášho spoločenstva je tu
  len jedna autorita - milujúci boh, tak ako sa môže
  prejaviť vo svedomí celej skupiny. Naši vodcovia
  sú len dôveruhodnými služobníkmi spoločenstva,
  ktorí nevládnu.     
 3. Jedinou podmienkou členstva v AA je túžba
  prestať piť.     
 4. Každé skupina by mala byť samostatná, okrem
  prípadov, ktoré ovplyvňujú aj iné skupiny AA,
  alebo spoločenstvo AA ako celok.     
 5. Každá skupina má len jeden cieľ - prinášať toto
  posolstvo alkoholikovi, ktorý ešte stále trpí.     
 6. Skupina AA by sa nikdy nemala hlásiť k nijakému
  podobnému zariadeniu, ani ho finančne podporovať
  alebo mu prepožičiavať meno AA, pretože problémy
  prestíže, peňazí a majetku nás vzďaľujú od nášho
  prvoradého cieľa.     
 7. Každá skupina AA by mala byť úplne sebestačná
  a odmietať akékoľvek príspevky zvonku.     
 8. AA by malo zostať neprofesionálne, ale strediská
  našich služieb môžu zamestnávať odborníkov.     
 9. AA ako také by nikdy nemalo byť organizované,
  ale môže vytvárať služobné predpisy a výbory,
  ktoré sú priamo zodpovedné tým, ktorým slúžia.     
 10. AA nezaujíma stanovisko k nijakým problémom
  mimo spoločenstva. Meno AA by sa nikdy nemalo
  zaťahovať do verejných sporov.     
 11. Naše vzťahy k verejnosti sú založené na príťažlivosti
  programu AA, a nie na reklame. V rozhlase, v televízii
  a v tlači musíme vždy zachovávať osobnú anonymitu.     
 12. Anonymita tvorí duchovnú podstatu všetkých našich
  tradícií a pripomína nám nadriadenosť princípov
  nad osobnosťami.

Tradície sú uvedené v základnej, skrátenej podobe. Každá tradícia má svoju rozšírenú formu. Prísne dodržiavanie zásad, ktoré Tradície v sebe obsahujú zaručuje, že ani jeden člen AA nemôže získať osobnú nadvládu nad druhým a zároveň garantujú jednotu spoločenstva AA a jeho existenciu.

© Anonymní alkoholici 2017, All rights reserved. Designed by HDCHE.